Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen tájékoztató a www.pekfutar.hu weboldalon üzemelő webáruház (továbbiakban: „Webáruház”) üzemeltetőjének (továbbiakban: „Üzemeltető”) adatkezelési szabályzata, amely a Webáruház felhasználók (továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Az adatkezelési politika megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak. Kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történt:

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

1. Az adatkezelő adatai
TÁPIÓ-FOODS Kft.
Székhely: 2765 Farmos, Jászberényi út 132.
Adószám: 22952235-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-140665
Kapcsolattartó neve: Halászi János
E-mail: tapiofoods.kft@gmail.com

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik, az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

A Felhasználó által megadott adatokat Üzemeltető egy elektronikus belső nyilvántartásban rögzíti, melyhez kizárólag az Üzemeltető munkatársai férnek hozzá. Üzemeltető a jelen tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra. A személyes adatok nem kerülnek Magyarországon kívül továbbításra.

2. Az adatfeldolgozó adatai
SalesNet Média Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.
Adószám: 24082644-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-989642
E-mail: marketing@salesnet.hu

3. A Webáruházban történő vásárlás során kezelt adatok jogalapja, köre, célja és időtartama
Az adatfeldolgozásban érintett személyek köre: előzetes regisztráció nélkül vagy előzetes regisztrációt követően a Webáruházban termék rendelést leadó személyek.

Személyes adatok: név, e-mail cím és telefonszám
Számlázási adatok: számlázási név, cím és ún. áfás számla igénylése esetén adószám
Szállítási adatok: név és cím (ajtó, emelet pontossággal)

Az adatkezelés célja és jogalapja:

CÉL: A Webáruházban leadott megrendelés kiszolgálása (teljesítése) és nyomon követése, dokumentálása; JOGALAP: GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése; AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: a megrendelés leadásától számított 1 (egy) év;
CÉL: Számviteli bizonylat kiállítása és megőrzése (Számviteli tv. 165.§ és 169.§) – kizárólag számlázási adatok; JOGALAP: GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése; AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 (nyolc) év

4. Az online fizetési tranzakciók lebonyolításában résztvevő szolgáltatók:
OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17.)
KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7/D.)

5. A megrendelések kiszállításával kapcsolatos adatkezelés

A kiszállítással kapcsolatban érintettek személyek köre: A kiszállítási rovatban átvevőként megadott személy

Személyes adatok: a kiszállítási rovatban átvevőként megadott személy neve, címe, e-mail címe, telefonszáma

Az adatkezelés célja és ideje: Megrendelés teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása; a megrendelés leadásától számított 1 évig

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése

6. Hírlevél, személyre szabott hírlevél

6.1. A weboldalon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében az alább meghatározott személyes adatait adja át kezelésre:

  • Név
  • Email cím
  • Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
  • Vásárlási szokások

Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

6.2. Hírlevél
A regisztráció során megadott e-mail címekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Üzemeltető csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.

Hírlevél esetében az Üzemeltető mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik, illetve hozzájárulását vissza nem vonja. A hírlevélről leiratkozás (a hozzájárulás visszavonása) történhet a hírlevél alján található „Hírlevél leiratkozás" gombra kattintva, vagy a Felhasználó e-mailben vagy postai úton való kérésére. A Felhasználó az Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti az info@pekfutar.com e-mail címen is. Leiratkozás esetén az Üzemeltető további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

6.3. Személyre szabott hírlevél
Az Üzemeltető a hírlevélre feliratkozott Felhasználók személyes adatait arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében az Üzemeltető a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott Felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a Felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 6.2. pontban leírtak az irányadóak. Amennyiben a Felhasználó leiratkozik a hírlevélről, a továbbiakban személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

7. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat Üzemeltető Magyarország területén, a Maxer.hu szervertermében telepített, őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

Jelen Webáruház https tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó által az oldalon keresztül küldött üzenetek ne legyenek lehallgathatók.

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A Webáruházon a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatót Üzemeltető közzé teszi. Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Webáruházat, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.

9. Az érintett jogai
Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról/jogalapjáról és időtartamáról, elkérheti a kezelt adatokat, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését (kivéve Számviteli tv. szerinti megőrzési kötelezettség) az Adatkezelő fenti elérhetőségein. A helyesbítést, illetve törlést az Üzemeltető a beérkezést követően 5 munkanapon belül teljesíti.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

10. Jogorvoslati lehetőségek
Aki úgy véli, hogy adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy panasszal a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, de a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 

Farmos, 2022. július 27.